Kimagasló színvonal | Kedvező ajánlatok

info@autotmost.hu +36 20 228 7568

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

AUTOUNION Kft (2314 Halásztelek, Hermina utca 18. Adószám: 25145366-2-13) az AUTOTMOST.hu kizárólagos képviseletében (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, akinek neve és címe a Bérleti Szerződésen szerepel, bérbe veszi a Bérleti Szerződésben meghatározott járművet az alábbi feltételek szerint:

1. Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban és üzemanyag mennyiséggel visszaadni (visszaadáskor a többlet üzemanyagot Bérbeadónak nem áll módjában megtéríteni), gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia). Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

2. A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.

3. A járművet tilos használni a következőkre:

másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével
műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra
gépjárművezetés oktatására
jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni
vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra
személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva
autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést

4. Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

5. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, (amennyiben nem felel meg a kaució nélküli autóbérlés feltételeinek) mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő számláján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnésekor értesíti a bankot. A feloldás kezdeményezésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan, illetve a további banki ügyintézés kapcsán. Az óvadék megfizetése történhet készpénzben is.

6. Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 59 percet meghaladó továbbhasználat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
a megtett kilométerek km-díját a Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem tartalmazza
a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a töréskár önrész csökkentés, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza
a 17. pont szerinti önrészt, ill. kártérítést
a 3. pont bármely bekezdésének megszegésével okozott kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget (bruttó 6.100 Ft)
ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
hazaszállítási, ún. egy utas díjat, amennyiben a gépjárművet másik irodában adja le, mint a felvétel helye, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
külföldi leadás esetén amennyiben Bérlő a gépjárművet nem a „Leadás helyszíne” rovatban szereplő irodában adja le, ill. ha ott adja is le, de az nem egyezik a bérbeadó irodával, akkor az érvényes díjszabás szerinti visszaszállítási díjat a bérbeadó irodáig meg kell fizetnie, a díjat telephelytől telephelyig kell számítani
a másodvezető és a kiegészítő felszerelések, úgymint navigációs rendszer, gyermekülés, hólánc, tetőcsomagtartó stb. Bérleti Szerződésben meghatározott díját
a gépjárművezetővel együtt történő bérbevételkor bérlet teljes időtartama alatt a szállás- és napidíj, ill. a dologi kiadások Bérlőt terhelik mind belföldi, mind külföldi út esetén
újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs (bruttó 6.100 Ft) és bírósági eljárási díjat
a gépjármű dokumentumai – forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla elvesztése esetén darabonként bruttó 22.000 Ft, a gyári kulcsok elvesztése esetén bruttó 50.000 Ft, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként bruttó 54.000 Ft, a láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600 Ft, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 7.700 Ft kerül felszámításra tételenként
a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 25.000 Ft extra költség kerül felszámításra
ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni
késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kalkulált összeget
elektronikus óvadék esetén a hitelkártya szolgáltató minden ötödik bérleti napon a kártya érvényességét ellenőrző zárolást hajt végre, mely kibocsátótól függően 0-2 USD alkalmanként
a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik

7. A bérelt gépjárművel Magyarország területét csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhagyni. Tilos a gépjárművel belépni a Bérleti Szerződés „További információk/Vezetési korlátozások” részben felsorolt országokba. Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Bérlő teljes körűen felel mindennemű kárért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért.

8. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Bérleti Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

9. A Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. Amennyiben a bérlet kezdetekor megadott leadási feltételek nem egyeznek a tényleges visszaadás feltételeivel, a szerződés esetenként másik díjszabás alapján kerülhet elszámolásra.

10. Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.

11. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

12. Bérlő vagy bármely felhatalmazott vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:

köteles a rendőrség intézkedését kérni, ill. a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni
köteles azonnal jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bérbeadó iroda felé
köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép)
Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet
köteles előzetes egyeztetés alapján – Bérbeadó költségére – gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről
köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és eljuttatni azt Bérbeadó címére

13. Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadó irodától vagy a (+36) 20 228 7568 telefonszámon köteles intézkedést kérni. Műszaki hiba a Bérbeadó kifejezett hozzájárulása esetén a Bérlő a hibát harmadik személlyel is megjavíttathatja. Ilyen esetben a Bérbeadó a javítás költségeit számla ellenében az előre (a hiba ismeretében) egyeztetett összeghatárig megtéríti a Bérlőnek. A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni. Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

14. Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával. Ezen a címen bérleti díj leszállítási igénye Bérlőnek nem lehet. Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.

15. Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani. A szemle későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés esetén bruttó 50.000 Ft-ot, ezen felül minden megkezdett 100 km-re további bruttó 1.000 Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.

16. A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében, rendelkezik casco biztosítással, (kivétel ez alól a casco biztosítással nem rendelkező autók) valamint a magyarországi autópályákra korlátlan számú utazásra jogosító elektronikus engedéllyel.

17. Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 10%-át, de minimum 100.000 Ft-ot, 500.000 Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 10%-át köteles kártérítésként megfizetni. Lopáskár és totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%-a, a vételi számla alapján. Lopás, totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól. A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény
lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat
a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért
Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza
tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért

18. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 60 napig fogad el.

19. Bérbeadó a megadott személyi adatokat feldolgozza. Bérlő kérheti a róla készült adatokba való betekintést, és naprakésszé teheti azt AUTOTMOST ügyfélszolgálati osztályán keresztül. Amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződésen engedélyezte adatainak felhasználását, Bérbeadó a megadott személyi adatok alapján időről időre saját vagy más – AUTOTMOST-ot működtető – cég ajánlatával megkeresheti.

20. Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait Bérlő banki átutalással történő fizetése esetén a Bérleti Szerződés lezárása napján Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta eladási árfolyamán váltja forintra, hitelkártyával történő fizetés esetén Bérlő számlavezető bankjának érvényes árfolyama az irányadó.

21. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.

22. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Adatvédelmi szabályzat

GLOBÁLIS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (GDPR)

A szabályzat legutóbbi módosításának dátuma: 2017. május 25

Az Autounion Kft (2314 Halásztelek, Hermina utca 18. cg.:13-09-174202) az AUTOTMOST.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője (amelyre együttesen “AUTOTMOST” néven vagy többes szám első személyben (pl. “mi”, “nekünk”, “vállalatunk”) hivatkozunk), tiszteletben tartja az ügyfelek személyes adatokhoz fűződő jogait. Ebben az adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: “Adatvédelmi szabályzat”) elmagyarázzuk, hogyan használjuk és védjük azokat a személyes adatokat, amelyeket ügyfeleinkről, illetve velük kapcsolatban gyűjtünk webhelyeinken, mobilalkalmazásaink és az online foglalási vezérlők segítségével. Webhelyeink vagy mobilalkalmazásaink használatával Ön beleegyezik abba, hogy információt gyűjtsünk Önről, és azokat felhasználjuk vagy közzétegyük az Adatvédelmi szabályzatban leírt módon.

Milyen típusú információkat gyűjtünk?
Mire használjuk ezeket az információkat?
Hogyan oszthatjuk meg az Ön adatait?
Saját adataival kapcsolatos választási lehetőségei
Adatbiztonság és -integritás
Nemzetközi adatátvitel és adatfeldolgozás
A feltételek módosítása
Kapcsolatfelvétel

Milyen típusú információkat gyűjtünk?

Ügyfelekkel kapcsolatos információk gyűjtése

Az ügyfél információkat nyújthat nekünk egy ügylettel vagy az ügyfél tevékenységével kapcsolatban a webhelyeinken és telephelyeinken. Amikor személyes adatokat kérnek az ügyféltől, az ügyfél megtagadhatja az adatok megadását. Ha az ügyfél elutasítja az adatok megadását, előfordulhat, hogy nem használhatja egyes termékeinket vagy szolgáltatásainkat. A következő személyes információkat gyűjthetjük:

 • az ügyfél neve, elérhetőségi adatai, vezetői engedélyének száma és érvényességi dátuma, vészhelyzet esetén használható elérhetőségei és születési dátuma, adószáma, anyja neve;
 • járműkölcsönzési információk; pl. a kölcsönzés helye, dátuma, a bérelt autó típusa és az ügyfél igényei;
 • az ügyfél hitelkártyájával kapcsolatos információk; online felhasználói fiókok adatai, tagsági vagy vállalati azonosítók, útlevél adatai; törzsutas tagságokkal kapcsolatos információk;
 • hirdetésekre vonatkozó ügyfélbeállítások, vagy a felmérésekben vagy promóciókban való részvétel során az ügyfél által megadott információk;
 • fényképek az ügyfélről, az ügyfél vezetői engedélyéről vagy nyugtáiról, amelyeket az ügyfél nyújt be az egyes mobilalkalmazásainkban és webhelyeinken elérhető fényképkészítési funkció segítségével;

Automatikusan gyűjtött és tárolt információk

Vannak olyan információk, amelyeket automatikusan megkapunk a számítógépétől, amikor valamelyik webhelyünkre látogat. Webkiszolgálóink automatikusan felismerik minden egyes látogató tartománynevét vagy IP-címét. Az IP-cím egy szám, amit a számítógép kap az internethez való csatlakozáskor. Az internetprotokoll szerint a webkiszolgálók az IP-cím alapján tudják azonosítani a számítógépet. Ezenkívül rögzíthetjük az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusát, az internetszolgáltató adatait, a hivatkozási és kilépési oldalakat, a dátumokat és időbélyegzőket, illetve a kattintási adatokat. Hasonló információkat gyűjtünk akkor is, ha a mobilkészülékéről látogat el a webhelyeinkre; például rögzíthetjük a mobileszköz márkáját, típusát, operációs rendszerét és a mobilszolgáltatót. Hacsak a szabályzat másként nem rendelkezik, kombinálhatjuk az Öntől (a fentebb ismertetett és a következő, Sütik és pixeles követés című részben leírt módon) gyűjtött nem személyes információkat az Ön személyes adataival annak érdekében, hogy testre szabjuk webhelyeinket, és fokozzuk a felhasználói élményt a beállítások mentése révén, illetve azonosítani tudjuk azokat a funkciókat, hirdetéseket és ajánlatokat, amelyek érdekelhetik Önt.

Cookie-k és pixeles követés

Az AUTOTMOST sütiket, webjelzőket, Etag azonosítókat, HTML5 tárolóelemeket és hasonló technikákat alkalmaznak webhelyeinken és az Önnek küldött promóciós e-mailekben. Ezeket arra használjuk, hogy megfigyeljük és megértsük, hogyan használják ügyfeleink a webhelyeinket és szolgáltatásainkat. Ezáltal fokozni tudjuk a felhasználói élményt, személyre szabott funkciókat és tartalmakat nyújthatunk, optimalizálhatjuk a hirdetéseket és a marketinganyagokat, megtudhatjuk, mely promóciók keltették fel az érdeklődését, és segíthetjük a külső reklámcégek munkáját, akik a mi nevünkben hirdetnek az interneten. Webhelyeink jelenleg figyelmen kívül hagyják a követési módszerekre vonatkozó automatikus jelzéseket, köztük a böngészőktől érkező követéstiltó kéréseket.

Járművek üzemeltetési és pozícióadatai

Az AUTOTMOST járművei HolAzAutó vagy más telematikai rendszerrel (a továbbiakban: telematikai rendszer) lehetnek felszerelve. Előfordulhat, hogy a telematikai rendszernek csak néhány vagy egyetlen funkciója sem aktív a kölcsönzés ideje alatt. A telematikai rendszerek segítségével használhatjuk, közzétehetjük vagy elérhetjük (1) a helymeghatározási információkat, (2) a baleseti értesítéseket és a balesettel kapcsolatos adatokat, illetve (3) a működési állapotot, a kilométerszámot, a jármű diagnosztikai és teljesítményjelentéseit (a továbbiakban: telematikai adatok), amennyiben a törvények ezt megengedik:

A Telematikai rendszer használatára a megfelelő Telematikai rendszer szolgáltatója és/vagy a jármű gyártója által közzétett adatvédelmi szabályzat feltételei érvényesek (az HolAzAutó esetében az információk a www.holazauto.hu webhelyen érhetők el). Ezek rendszer- és szolgáltatáskorlátozó, garanciát kizáró, felelősséget korlátozó és vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, adatvédelmi eljárásokat, az információfelhasználás és -megosztás leírását és a felhasználóra háruló felelősségeket foglalhatnak magukban.

Gyermekek adatainak védelme

Webhelyeinkkel és online marketingtevékenységünkkel nem a 18 év alatti gyermekeket célozzuk meg, és az AUTOTMOST nem gyűjt szándékosan személyes információkat kiskorúaktól. Ha ennek ellenére úgy gondolja, hogy az Ön gyermeke személyes adatokat adott meg nekünk, és ezt közölni kívánja velünk, hogy törölni tudjuk az adatokat, kérjük, írjon nekünk a következő e-mail címre: info@autotmost.hu.

Mire használjuk ezeket az információkat?

Az általunk összegyűjtött információkat a következő célokra használjuk:

 • Az Ön által igényelt ügylet, például gépjármű-foglalás vagy -bérlés megkönnyítésére.
 • A személyazonossága érvényességének ellenőrzésére, amikor fényképet küld saját magáról és a vezetői engedélyéről. Ezeket az információkat semmilyen céllal sem tároljuk el.
 • Az Ön nálunk vezetett fiókjának vagy tagságának kiszolgálására, kérdéseinek megválaszolására, illetve szükség esetén az Önnel való kapcsolatfelvételre.
 • Olyan engedmények, kuponok, sorsolások, ajánlatok és egyéb információk, lehetőségek és szolgáltatások nyújtására, amelyek esetleg érdekelhetik Önt. Ezeket az ajánlatokat hirdetéseken keresztül kaphatja meg, amelyeket harmadik felek webhelyein és médiatulajdonokon, köztük közösségi hálózatokon keresztül juttathatunk el Önhöz. A hirdetésben elhelyezett ikonra kattintva, illetve az egyes médiatulajdonok adatvédelmi beállításaival elérheti, hogy a továbbiakban ne jelenjenek meg Önnél ilyen hirdetések.
 • Termékeink és szolgáltatásaink javítására (például telefonon, levélben vagy e-mailben kapcsolatba léphetünk Önnel, hogy segítsen értékelni személyzetünk munkáját, felmérni a kapott termék és szolgáltatás minőségét, illetve fejleszteni webhelyeinket, létesítményeinket és szolgáltatásainkat).
 • Statisztikák és elemzések készítésére arról, hogy ügyfeleink hogyan használják webhelyeinket, termékeinket és szolgáltatásainkat. Ezek a statisztikák csak arra szolgálnak, hogy általuk jobb kiszolgálást, termékeket, szolgáltatásokat és funkciókat biztosíthassunk Önnek és más ügyfeleinknek a jövőben.
 • Jogaink és tulajdonunk védelmére.

Az Öntől kapott információkat egyesíthetjük a velünk folytatott ügyleteihez kapcsolódó adatokkal, például a bérlés helyével és a jármű típusával. Ezeket az információkat egyesíthetjük továbbá olyan adatokkal, amelyeket a kérelmek feldolgozásában, adatainak karbantartásában és szolgáltatásaink optimalizálásában segítő külső felektől kapunk Önről.

Hacsak a törvények nem tiltják, az általunk gyűjtött adatokat kereskedelmi szempontból indokolt ideig, illetve a megfelelő szabályzatokkal összhangban tároljuk. A meghatározott célra gyűjtött információkat csak a megnevezett célra használjuk, és megfelelő idő elteltével, amikor a cél már teljesült, nem tároljuk őket.

Hogyan oszthatjuk meg az Ön adatait?

Az Öntől és Önről összegyűjtött adatokat megoszthatjuk a segélyszolgálatot nyújtó szervezetek, a balesetek kezelésében segítő egyéb szervek, a telematikai szolgáltatás kezelői és azok, akikkel szemben jogi vagy szerződéses kötelezettségünk van.

Az alábbi esetekben más külső felekkel is közölhetjük adatait: (1) amikor erre jogszabály kötelez minket, vagy jogi eljárásra reagálunk; (2) jogi eljárás hiányában akkor, ha a rendfenntartó szervektől ilyen jellegű kérés érkezik egy bűnügyi nyomozás kapcsán; (3) ha jogaink, adataink, biztonságunk vagy tulajdonunk védelme vagy a közérdek megkívánja; (4) adminisztratív, műszaki támogatás vagy egyéb üzleti célból, az Önnel folytatott ügyletek megkönnyítése (pl. a biztosítása módosítása, céges bérlés),adataink elemzése, mobilanalitikai szolgáltatások teljesítése, illetve szolgáltatásaink fenntartása és javítása érdekében (megfelelő esetben titoktartási megállapodás alapján); (5) a számunkra elérhető jóvátétel megszerzése vagy az általunk elszenvedett kár minimalizálása érdekében; (6) bármilyen bérleti megállapodás feltételeinek vagy webhelyeink használati feltételeinek érvényesítése céljából; (7) ha más személy jogai sérülhetnek és (8) egyéb esetben az Ön hozzájárulásával.

Akkor is átadhatunk személyes adatokat vállalatnak, ha az adott vállalat átveszi a szolgáltatásainkat, megváltozik a vállalat tulajdonosa, átszervezzük a vállalatot vagy átadjuk az AUTOTMOST vállalatnak vagy eszközeinek egy részét vagy egészét. Amennyiben ez megtörténik, a szerződő felek a szerződés értelmében csak az üzleti tranzakcióhoz gyűjthetik, használhatják fel és tehetik közzé az információkat, beleértve annak meghatározását is, hogy folytatják-e az üzleti tranzakciót vagy sem. Ha az Ön személyes adatainak tulajdonjogában vagy ellenőrzésében ilyen változás következne be, akkor arról harminc (30) nappal korábban e-mailben vagy a webhelyeink jól látható részén elhelyezett tájékoztató útján értesítjük.

A fentieken túl aggregált vagy anonimizált adatokat oszthatunk meg ügyfeleinkről hirdető és marketingtevékenységet végző partnereinkkel, valamint külső médiatulajdonokkal, köztük közösségi webhelyekkel abból a célból, hogy a nevünkben célzott hirdetési üzeneteket tudjanak küldeni. Az Ön előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével megoszthatjuk az Ön nevét és e-mail címét a márkanevünket használó partnerekkel és leányvállalatainkkal annak érdekében, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat biztosítsák, illetve marketingcélokból is. Ha a továbbiakban nem szeretne promóciós anyagokat kapni ezektől a külső felektől, akkor forduljon az adott félhez.

Saját adataival kapcsolatos választási lehetőségei

Webhelyeinken lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy döntsön saját adatai összegyűjtéséről, felhasználásáról és megosztásáról. Például csak akkor kap tőlünk, tájékoztató e-mailt a különleges ajánlatokról, promóciókról és új funkciókról, termékekről és szolgáltatásokról, ha kifejezetten kéri. Hirdetési e-mailjeinket bármikor újra igényelheti, ebben az esetben mindig a legutóbbi művelet lesz érvényes.

Ajánlások

Webhelyeinken közzétehetjük az ügyfelek által írt ajánlásokat, hozzászólásokat és értékeléseket, amelyek személyes azonosításra alkalmas adatokat tartalmazhatnak. Ha kérni szeretné az ajánlása eltávolítását, akkor forduljon hozzánk a következő e-mail címen: info@autotmost.hu

Hivatkozott webhelyek

Webhelyeink olyan más webhelyekre (például marketingpartnereink vagy hirdetőink webhelyeire) mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak, amelyeknek a miénktől eltérő adatvédelmi szabályzatai lehetnek. Az ilyen webhelyeken folytatott tevékenységekért és gyakorlatért nem vagyunk felelősek. Ezért azt javasoljuk, hogy ha a webhelyünkön keresztül bármilyen más webhelyre jut, akkor ellenőrizze az ott közzétett adatvédelmi szabályzatot.

Adatbiztonság és -integritás

Az Ön által megadott adatok biztonsága rendkívül fontos számunkra, ezért próbálunk gondoskodni az adatok biztonságos átviteléről. Bizonyos webhelyeinken bizonyos tranzakcióknál SSL (Secured Sockets Layer) technológiát alkalmazhatunk az adatátvitel védelme érdekében. Sajnos az interneten semmilyen adatátvitelnél nem garantálható a tökéletes védelem. Emiatt bármennyire is törekszünk az Ön személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni az interneten keresztül továbbított információk biztonságát. Miután megkaptuk az adatait, megtesszük az általunk józan számítás szerint megfelelőnek tartott lépéseket azért, hogy megvédjük adatait mind a vállalaton belül, mind a kívülállóktól mindenféle veszteséggel, visszaéléssel, illetéktelen hozzáféréssel, közzététellel, megváltoztatással vagy megsemmisítéssel szemben, valamint, hogy gondoskodjunk az általunk összegyűjtött adatok integritásáról.

Ha webhelyeink bármelyikén felhasználónévvel és jelszóval elérhető szolgáltatást használ, akkor Ön felelős azért, hogy a jelszavát titokban tartsa. Soha ne fedje fel a jelszavát senki előtt. Mi soha nem kérjük a jelszavát kéretlen telefonhívás útján vagy e-mailben. Emellett tegyen ésszerű óvintézkedéseket, ha nem a saját számítógépét használja, vagy nyilvános helyen használ számítógépet.

A feltételek módosítása

Esetenként módosíthatjuk az adatvédelmi szabályzatot, hogy megfeleljen adatkezelési gyakorlatunk esetleges változásainak. Ha bármilyen jelentős módosítást végzünk, akkor erről a változás hatályba lépése előtt értesítjük Önt a fiókjában megadott e-mail címen vagy a jelen webhelyen elérhető tájékoztatási eszközök útján. Javasoljuk, hogy időnként térjen vissza erre az oldalra, és tekintse meg az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb információkat.

Kapcsolatfelvétel

Az általunk összegyűjtött adatok pontossága és teljessége nagyon fontos számunkra, ezért sokat teszünk azért, hogy az általunk tárolt adatok helyesek és naprakészek legyenek. Ha az e Szabályzatban Önnek biztosított lehetőségek mellett ki kíván maradni a direkt marketingből, vagy ellenőrizni, módosítani, helyesbíteni, frissíteni vagy törölni szeretné az általunk Önről összegyűjtött személyes azonosításra alkalmas adatait, vagy korlátozni szeretné azok felhasználását, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. A személyes adatok ellenőrzéséhez, módosításához, helyesbítéséhez, frissítéséhez és törléséhez való jogain túl ahhoz is joga van, hogy tiltakozzon személyes adatai bizonyos feldolgozása ellen. Kérjük, akkor is lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése van webhelyeink adatvédelmével kapcsolatban. Írjon nekünk e-mailt az info@autotmost.hu e-mail címre. Kérését megvizsgáljuk, és elvégezzük a szükséges módosításokat. Hozzáférési kérelmére 30 napon belül válaszolunk.

Fenntartjuk a jogot, hogy ne engedjünk hozzáférést az Ön adataihoz, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a közzétételt tiltják a jogszabályok, vagy ezzel sérülhetnek egy másik egyén jogai.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS

Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.